Mrs. Khương Hữu Thị Công is married to Mr. Trần Văn Tịch, a retired Navy Officer. They have 7 children: Trần: Thị Bạch Tuyết, Ninh Giang,Trung  Hiếu, Thị Bạch Vân, Thị Bạch Yến, Trung Tính, Thị Bạch Loan.
To  view  the  Mrs. Khương Hữu Thị Công  Photo Gallery,   CLICK HERE: ==>             PHOTO GALLERY for Mrs.  Khương Hữu Thị Công and familly
Khuong
           Mrs.  Khương Hữu Thị Công  Direct  Descendants