Khuong
Mrs.  Khương Hữu Thị Đặng  (1872 - ?      )           
           Direct  Descendants
Mrs. Khương Hữu Thị Đặng (1872- ???? ). She  was married to Mr. Dương Sông Bình Cân (a Chinese Businessman).  They have 5 children: Dương Sông: Tộ, Thị
Chén, Thị Dĩa, Thị Muỗng, Phước. They reportedly relocated back to Phuoc Kien, China. The Khương Hữu lost contact with before 1900...