Mr. Khương Hữu Phụng  (1897 - 1978). He was married to Nguyễn Thị Nhị. They have no Children. Mr. Phụng Hữu Khương was a self-made Millionaire of his time. As landowner, rice farmer, and manufacturer,
he made his name famous in Mỹ Tho, Viêt Nam.  They adopted Mr. Khương Hữu Lân 's child  Khương Hữu Điểu  as their own son
(See Link Below).  
Khuong
                  Mr.   Khương Hữu Phụng - (aka.  Bảy: 1897 - 1978)
                                         Direct  Descendants
̣Nhà máy Lúa cũa ông Bảy - Khương Hữu Phụng ngày nay là do
ông Dũng - con cũa một người công nhân cũa ̀ng Bảy ngaỳ xưa
mua lại. Vì kỷ niệ̣m và mang ơn ông Bảy, nhản hiệu " Khương
Hữu" bằng chữ nôm ngày xưa  vẫn còn treo trước công xưởng.