Những tài liệu nầy dựa vào những tác phẩm sưu tầm lịch sử đã phác hành như sau:

 1. Trong các tài liệu về Phan Châu Trinh (do bà Lê Thị Kinh), bản mật báo số 239 US, ngày 1.6.1926 của Sở mật thám Nam Kỳ gởi Thống đốc Nam Kỳ.
 2. Phan Thị Mỹ Khanh Nhớ cha tôi Phan Khôi, Đà Nẵng, 2001.
 3. "Kết giao với nhau" (Đào Duy Anh, sđd.).
 4. “Hối quá tự tân”  (H.T.Paulus Của, sđd.).
 5. Văn bản bài này rút từ sưu tập 13 năm tranh luận văn học (1932-1945) Thanh Lãng sưu tầm (Nxb. Văn học và Hội NCGDVH. TP. HCM, tập 2, 1995, tr.
  30-41)
 6. KHẢI MINH TỬ - Thần chung, Sài Gòn, s. 18 (26.1.1929); s. 19 (28.1.1929)
 7. Huỳnh Tịnh Paulus Của, Sđd
 8. Thư Viện Hoa Sen - Hà Nội
 9. "Hồ Sơ Lục Châu Học" - Ng̃ Văn Trung
 10. Việt Philosophy - Văn Hoá Chi Đạo  -  Taiwan University History Department
Khuong
...   A History of Mr. Khương Hữu Vi - in Vietnamese language    ...
Recently Pusblished by Historian Scholars in Hà Nội, Việt Nam   ...