...  The Khương Hữu family name and its legacy...
                                                                                                                          
  November  9,  2007
Mr. Khương Hữu Cân has left the Khương Hữu family ....
                                                                                                    March - 2007
Mrs. Thu Thủy Hoàng Gia (daughter of Mrs. Khuong H. Thi Võ and Dr. Hoàng Gia Hợp) and her husband Dr. Tạ Minh Hiển visit Dallas Fort Worth area.
The Tạ's and The Khương's @
Bazilian Steak House Fogo De Chão
The next generation... Khương Hữu Thọ Francis, II   
and Tạ Minh  Hiếu
The next generation... Tạ Hoàng Thu Trang and
Khương ThuýMai Genevieve
October - 2006  - Mrs. Phạm Thế Thuỳ Nhung, youngest daughter of
Mrs. Khương H. Thị Điều (daughter of Ông 8) and Mr. Phạm Thế Hùng
got married to Mr. Chuck Greg and have immigrated to the USA..
October - 2007  - Ms. Võ Thị Thanh Hương's visit to Dallas, Texas
The 3 cousins
Khuong
The 2 Cousins...
We had a delightful grand-family reunion....
The 5 Cousins (Left to Right): Francis Thọ Hữu Khương, Thanh Hương T. Võ, David
Phước Hữu Khương, Phượng Liên Ngọc Khương, and Lộc Hữu Khương
Thanh Hương with Mr. and Mrs. Khương Hữu Bá, their children (and their spouses)
and their grand-children
With deep regret and sorrow, we to have to inform all Khương-Hữu grand-family members that Mr. Khương Hữu Cân has passed away last night November 9th, 2007 in Liege,
France. The entire Khương Hữu grand-family members collectively pray that Mr. Khương Hữu Cân soul be blessed by God and Buddha.

Prior to 1975, Mr. Khương Hữu Cân was a very successful Business Entrepreneur, co-founder and co-owner of many well-known manufacturers and business initiatives in Viet
Nam. He is survived by 2 sons: Dr. Khương Hữu Đức (and 2 grandsons: Dr. Khương Hữu Long and Dr. Khương Hữu Tâm) and Dr. Khương Hữu Hiền  (and 1 grandson Dr.
Khương Hữu Minh and 1 grand-daughter Khương Hữu Thanh-Mai).
                                                                                                                                                   October 20, 2010

Miss Khương H. Thi Dung  has left the Khương Hữu family ... With profound sadness and regret to inform all relatives that Miss Khương H. Thị Dung (Daughter of Ông Khương Hữu Qui- tự Ông Sáu)
has deceased  at her residence in Vỉnh Long, Việt Nam on  10-20-2010.

Thật đau buồn thông báo cho tất cã chú, cô, dượng, các anh chị, và các em, and cousins/cousines là Cô Dung vừa mảng phần tại Vỉnh Long, ViệtNam ngày 20 tháng  mười, năm 2010 Dương Lịch .
Cô Dung là con gái cũa Ông Chú Sáu Khương Hữu Qui. Thế là thêm một người cũa thế hệ trước cũa Khương Hữu đã ra đi. Kính Cầu xin cho Cô Dung được siêu thoát kiếp sống con người và luật
tuần hoàn cũa thế gian đễ về cõi Phật.

Miss Khương was single all here life, hence she is not survived by any children... She was the "Gate Keeper" of the Khương Hữ̃u Hương Quả  house - Former residence of Dr. Khương Hữu Long.
To view funeral photos, please click here ==>  Miss Khương H. Thị Dung Funeral (made available by Ms. Võ Thanh Hương  and Mrs. Nguyên Thanh Mai -  daughters of Mrs. Khương
H. Thị̣ Điền and Mrs. Khương H. Thi Nghi respectively).
Press Release &
Announcments                           
Page: 2