...  The Khương Hữu  family name and its legacy...
Press Release & Announcements
         Page: 3
Khuong
                                                                                                                                                   May 1st, 2011

Miss Khương H. Thị Điều has left the Khương Hữu family ... With profound sadness and regret to inform all relatives that Mrs. Khương H. Thị Điều (Daughter of Ông Khương Hữu Lan- tự Ông Tám)
has deceased  at her residence in SàiGòn, Việt Nam on  May1st, 2011.

Thật đau buồn thông báo cho tất cã chú, cô, dượng, các anh chị, và các em, and cousins/cousines là Cô Hai Điều vừa mảng phần tại  SàiGòn, ViệtNam ngày 1 tháng  Năm, năm 2011 Dương Lịch .
Cô Hai Điêù  là con gái cũa Ông Chú Tám Khương Hữu Lan. Thế là thêm một người cũa thế hệ trước cũa Khương Hữu đã ra đi. Kính Cầu xin cho Cô Hai Điều được siêu thoát kiếp sống con người
và luật tuần hoàn cũa thế gian đễ về cõi Phật.

Mrs. Khương was the wife of Mr. Phạm Thế Hùng, the South Việt Nam IRS Commissioner (Chánh Sự Vụ Sỡ Kiễm Nã Toàn Quốc Tổng Nha Quan Thuế Việt Nam Cộng Hoa - Mr. Phạm Thế Hùng
only reported directly Prime Minister Trần Thiện Khiêm - which was regarded as a Cabinet Member position). She is survived by three children: Mr. Phạm Thế Dũng, Mr. Phạm Thế Tùng, and Mrs.
Phạm Thế Thùy Nhung, their respected spouses/children. Mrs. Khương H. Thị Điều was buried at the Khương Hữu cemetery in Mỹ Tho next to her husband and her parents.
                                                                                                                                                    January 16, 2012

THẬT ĐAU BUỒN THÔNG BÁO CHO TẤT CÃ BÀ CON KHƯƠNG HỮU LÀ CÔ ÚT HIỆP VỪA MẢNG PHẦN TỐI CHỦ NHẬT NGÀY 1-15-2012.

MRS. KHƯƠNG H. THỊ HIỆP was youngest daughter of Ông Tư - DR. KHƯƠNG HỮU LONG. SHE WAS MARRIED to Dr. HỒ TRUNG DUNG, Former Dean and VICE CHANCELLOR OF MEDICAL
SCHOOL  of South ViệtNam. She is surived by five children: Mrs. Hồ Thị Ngọc Diệp, Mrs. Hồ Thị Quế Chi, Mrs. Hồ Thị Quế Diêu, Mr. Hồ Trung Khương, and Mrs. Hồ Thị Ngọc Dung.


===>
http://www.khuong-huu.com/Hiep_Thi_H_Khuong.html  


More information in regard to funeral will be made available soon...