"Hoa nở để mà tàn
Trăng tròn đễ mà khuyết
Bèo hợp đễ mà tan
Ông Bà đến để mà  ly biệt
Hoa thu không nắng cũng phai mầu
Trên mặt Khương Hứ̃u kia in nét đau thương."

Phỏng theo "Hoa Nở để mà tàn "
cũa  Xuân Diệu
The most traditional way of worship of Ancestors:
Bài Vị of Mr. &  Mrs. Khương Hữu Chiên. The
Vietnamese translation is on the left side.
Mr. & Mrs. Khương HữuChiên  Grave @ The Khương Hữu Cemetery.
Restoration Project is being studied by all Khương Hữu members  
Mr. Khương Hữu Chiên (our Ancestor 1830-1883) was married to Mrs. Phan Thị An (1836-1885). Mr. Khương was a businessman
entrepreneur of his own time.  He expanded his commercial ship business along with acquiring massive rice farms. Mr. Khương
became one of the largest rice farmers in Việt Nam. They have 6 children:1.    Khương Hữu Thị Ngưu (1849-1924)    Click ==>    ( Nguu_Thi_H_Khuong Page)

2.    Khương Hữu Lương (1853-1906)        Click  ==>  (  Luong_H_Khuong_And_Success_Vietnam  Page).

3.    Khương Hữu Thị Dành (1858-1948)    Click  ==>  ( Danh_Thi_Huu_Khuong  Page).

4.    Khương Hữu Thị Cãi (1862-1946)       Click ==>  (Cai_Thi_Huu_Khuong  Page).

5.    Khương Hữu Kiễn (1869-1904)            Click ==>  ( Kien_Huu_Khuong  Page).

6.    Khương Hữu Thị Đặng (1872-????)    Click ==>   (Dang_Thi_Huu_Khuong  Page).ương
Khuong
Descendants of  Mr. Khương Hữu Chiên

To access to all pages via a "Quick Navigation Path", Please click Here:  ========>    Gia Phả Overview Page

To view the Khương Hữu Genealogy reports of 9 generations, CLICK HERE: =====>     GENEALOGY REPORTS

To  view  the  Khương Hữu  Photo Gallery  of  all  generations, CLICK HERE: =====>     PHOTO GALLERY

To  view  the  Khương Hữu  Cemetery & Bài Vị of our Ancestors at the
Khương Hữu Shrine (Nhà Thờ Hương Quả tại Vỉnh Long), CLICK HERE: ==========>   
 HƯƠNG QUẢ GALLERY